نخستین جلسه اعضای هیئت مدیره جامعه حرفه ای اقامتگاه های بوم گردی کشور با دکتر تیموری معاونت گردشگری کشور

بنام خداوند کار آفرین خداوند زیست بوم و زمین سی مهرماه یک هزاروسیصد و نودو هفت خورشیدی پس از یک دهه تکاپوی شبانه روزی جامعه حرفه ای بوم گردی کشور که زین پس "جامعه بوم گردی کشور " خوانده می شود. بصورت رسمی دارای تشکل حرفه ای گردید و اعضای

[caption id="attachment_387" align="aligncenter" width="1280"]آئین برگزاری جشنواره روغن کرمانشاهی آئین برگزاری جشنواره روغن کرمانشاهی[/caption]

[caption id="attachment_416" align="aligncenter" width="1280"]درست کردن نان ساجی در زیر سیاه چادر درست کردن نان ساجی در زیر سیاه چادر[/caption]

[caption id="attachment_418" align="aligncenter" width="1280"]آئین برگزاری جشنواره ترخینه آئین برگزاری جشنواره ترخینه[/caption]

[caption id="attachment_420" align="aligncenter" width="1280"]آبکش کردن گندم جهت درست کردن ترخینه آبکش کردن گندم جهت درست کردن ترخینه[/caption]

[caption id="attachment_421" align="alignnone" width="1280"]صدای ساز ودهل صدای ساز ودهل[/caption]

[caption id="attachment_423" align="alignright" width="1280"]درست کردن شیرینی محلی درست کردن شیرینی محلی[/caption]

[caption id="attachment_424" align="aligncenter" width="1280"]گروه هلپرکه گروه هلپرکه[/caption]