نخستین جلسه اعضای هیئت مدیره جامعه حرفه ای اقامتگاه های بوم گردی کشور با دکتر تیموری معاونت گردشگری کشور

بنام خداوند کار آفرین خداوند زیست بوم و زمین سی مهرماه یک هزاروسیصد و نودو هفت خورشیدی پس از یک دهه تکاپوی شبانه روزی جامعه حرفه ای بوم گردی کشور که زین پس "جامعه بوم گردی کشور " خوانده می شود. بصورت رسمی دارای تشکل حرفه ای گردید و اعضای

[caption id="attachment_387" align="aligncenter" width="1280"]آئین برگزاری جشنواره روغن کرمانشاهی آئین برگزاری جشنواره روغن کرمانشاهی[/caption]

[caption id="attachment_416" align="aligncenter" width="1280"]درست کردن نان ساجی در زیر سیاه چادر درست کردن نان ساجی در زیر سیاه چادر[/caption]