غار آوزا

غار آوزا، از غارهای باستانی کشوره، قبلاً محل زندگی و سکونت غارنشینان بوده. مشاهده و بررسی شیوه انتقال آب های سقف اتاقهای غار، که حاصل آب های فرو رو در فصل های باندگی اند، از شاهکارهای معماری غاره و انتخاب محل آب انبار که با وزش نسیم آبشار چشمه رو به داخل آن هدایت می کرده، هم یک شاهکار دیگر از معماری آن است. این غار در استان کرمانشاه، در ۶۰ کیلومتری شمال شرقی شهر کرمانشاه، و در نزدیکی روستای چشمه سهراب ودر مسیر شهر تاریخی دینور واقع شده است. در سینه صخره سنگ های عمودیِ دره وسیعی که از ژرفای آن رودخانه دینور می گذرد، واقع شده است. رودخانه دینور از انشعاب های رودخانه گاماسیاب است. جنس سنگهای آهکی تشکیل دهنده کوه های این منطقه به گونه ای است که بر اثر فرسایش تعدادی غار کوچک در دیوارههای دو طرف دره پدید امده است

پاسخ دهید