اقامتگاه بومگردی دینور

معرفی منطقه دینور بخش دینور درغرب شهرستان صحنه،بین بیستون وسنقرواقع و در شمال شرقی استان کرمانشاه می باشد که شهرستان صحنه در مسیر همدان به کرمانشاه با فاصله ۶۰ کیلومتری از شهر کرمانشاه قرار دارد. روستای کرتویج علیا وکندوله تقریبا ۷۰ کیلومتر با استان کرمانشاه وتا بیستون تقریبا ۵۰ کیلومتر فاصله

پیشینه بوم گردی

پیشینه بوم گردی : فعالیت های بوم گردی در ایران ابتدا در سالهای نخستین انقلاب توسط اکبر مشکات از هنرمندان بنام با ایجاد پاتوقی برای گرد همایی هنرمندان بنیان گذاشته شد. 55

تپه تاریخی و باستانی شیخی آباد

تپه تاریخی و باستانی شیخی آباد» در منطقه دینور شهرستان صحنه اولین زیستگاه بشر در دوره نوسنگی هست که در خاورمیانه شناخته شده است. 27